РОМСКИЯТ ЕЗИК

Ромският език е новоиндийски. Всички опити да се определи най-близкият до него съвременен или стар индийски език се оказват неуспешни. Езикът на Северозападна Индия изглежда най-близък до ромския. Не само лексиката, но също и граматичната му структура показват индийският му произход. Много думи в съвременният ромски език са от индийски произход, но има и ирански, арменски и гръцки думи. В съвременния хинди и в съвременния ромски език има много общи думи от лексиката за ежедневно общуване. Такава е лексиката, означаваща части на тялото (nakh {нак} - нос, bal {бал} - коса, yakh {як} - око, dand {данд} - зъб), или означаващи кухненски принадлежности като: roj {рой} - лъжица, churi {чшури} - нож.

Ромският език е единствен в Европа, който съчетава в себе си характеристики от индийски, ирански и европейските езици. Имайки предвид това, трябва да кажем, че ромският език не е арго или сленг на някакъв друг език, а е език, който се предава от родители на деца през вековете. В противен случай той не би запазил граматичната си система. Това не означава, че ромският език запазва всички характеристики на индийските езици. Във взаимодействията с европейските езици в него навлизат думи, които се срещат във всички европейски диалекти. Калдерашкият диалект например има много заемки от румънски език. Върху граматиката на ромския език силно влияние оказват балканските езици и най-вече гръцкият. Голяма част от ромските диалекти са част от балканския лингвистичен ареал. Езици като гръцки, български, румънски и албански имат еднакви структурни характеристики: липса на инфинитивна форма на глагола, наличие на частица за образуване на бъдеще време и др. Ромският език също притежава тези характеристики.

Интересен факт е, че ромите от цял свят могат да се разберат на своя език, въпреки локалните лексикални различия.

БЪЛГАРСКИ РОМСКИ (Видински регион)
дете/деца chelyado/chelyadora
брат phral
сестра phen
майка dei
татко dad
жена romni
мъж rom
баба mami
дядо papo
прабаба pramami
прадядо prapapo
братовчед bratovchedi
братовчедка bratovchedka
леля bibi
чичо kako
Zdrasti
Здрасти
So kere? Какво правиш?
Sar san? Как си?
Sar si ko alav? Как се казваш?
Kozome breshengo\breshengi san? На колко си години?
Katar san? Откъде си?
Djanes li romane? Знаеш ли ромски език?
Me sem Аз съм...
Kai dja? Къде отиваш?